www.mathesport.de Querbeet

Lösungen - Querbeet 1. 1:1 (Sebastian Matschke)
 2. 2:0 (Rainer Helbig)
 3. Lösung auf Anfrage! (Silke Riederer)
 4. 247 = 13+26+17+78+78+2+23+10 (Rainer Helbig)
 5. 1=W 2=K 3=X 4=Q 5=Z 6=B 7=R 8=A 9=L 0=P (Astrid Marissen)
 6. A=0 D=5 E=6 G=1 H=9 J=2 K=7 P=8 R=4 X=3 (Astrid Marissen)
 7. 16 / 2465 / 2h58min34sek / 788,8 Pfund / 1232,5 / 10,5 (Xaver Riederer)
 8. 4877 (Astrid Marissen)
 9. 381654729 (Xaver Riederer)
 10. 20399 (Astrid Marissen)
 11. 36528194 (Astrid Marissen)
 12. 4125693 (Astrid Marissen)
 13. 9854321 (Astrid Marissen)
 14. Lösung auf Anfrage! (Rainer Helbig)
 15. Lösung auf Anfrage! (Rainer Helbig)
 16. 26,66% (Rainer Helbig)
 17. 41,66% (Rainer Helbig)
 18. x=5 (Rainer Helbig)
 19. 2*(a²+b²+a*b) (Rainer Helbig)
 20. x = 48 (Rainer Helbig)
 21. 27 cm² (Rainer Helbig)
 22. 28,84% (Fusel und Rainer)
 23. 9 cm (Fusel, Rainer und Xaver)
 24. 105 Grad (Rainer und Xaver)
 25. 20 % (Rainer und Xaver)
 26. 4 cm² (Rainer Helbig)
 27. 51 Grad (Bernd Hoffmann)
 28. Selbstmord! (Valko von Dietman)
 29. Lösung auf Anfrage! (Valko von Dietman)
 30. Windows (Valko von Dietman)
 31. Microsoft (Valko von Dietman)
 32. 61 Wege (Valko von Dietman)
 33. Merkur (Valko von Dietman)
 34. 70 (Valko von Dietman)
 35. 9+16=25 32+49=81 (Valko von Dietman)
 36. 64 (Valko von Dietman und Udo Gehlkopf)
 37. 12, 671 und 6039 (Valko von Dietman)
 38. r=25 (Valko von Dietman)